කොවිඩ්-19 සමග සිහින දිනන්නට වෙර දරන අපේ දරුවන්

අපේ දරුවන්ට කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම දැනුනේ කොහොමද? ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් දිවයින පුරා සිටින දරුවන් කිහිපදෙනෙක් සමග අපි ඒ ගැන කථා කළා. කොවිඩ් මර්දනය කරන හැටි, අනාගත සිගින ආදිය ගැන ඔවුන් ලබා දුන් අහිංසක උත්තරයි මේ.
(ඔබ දන්නවාද? හොල්මන් අල්ලන එකත් රැකියාවක් ලු!)

Related Articles