පැනලා නම තියපු මන්ත්‍රීවරු

විජයානන්ද දහනායක, රොනී ද මෙල් වගේ මන්ත්‍රීවරුත් වසන්ත සේනානායක වගේම පක්ෂ අතර පනින්න දක්ෂයෝ

Related Articles