මැණික් ලෝකයේ ශක්තිවන්තයා- ආරුනූල්

පසුගිය දිනක රත්නපුරයෙන් ආරුනූල් මැණික් පොකුරක් මතුවුණු බවට පුවතක් රට පුරා පැතිර ගියා. ඇත්තට ම මොනවද මේ ආරුනූල් කියන්නේ? ඒ ගැන වැඩි යමක් මෙම වීඩියෝවෙන් දැකගන්නට පුළුවන්.

Related Articles