වසා දැමුණු නගරයක සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යාවකගේ කතාව

චීනයේ වුහාන් නගරයේ මේ වන විටත් ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන් 30 දෙනෙකු සිර වී සිටිනවා.

Related Articles