මොකද්ද මේ ‘Doomsday’ Vault එක?

හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ලෝකයේ මොනම ආකාරයේ හෝ වගාවක් විනාශ වී ගියහොත්, නැවත වගා කිරීමට අවශ්‍ය වන බීජ ලබාගත හැකි රහසිගත Doomsday Vault එක ගැන ඔබ දන්නවා ද?

Related Articles