ඇමෙරිකාවට තර්ජනය කරන තලේබාන් ත්‍රස්තයෝ

තලේබාන්වරු සාම ගිවිසුම උල්ලංඝනය කරන බව පවසා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉන් ඉවත් වී තිබෙනවා. ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් තලේබාන් සංවිධානය ඇමෙරිකාවට තර්ජනය කරනවා.

Related Articles