පියාසැරියෙන් වාර්තා තැබූ 19 හැවිරිදි ගුවන් කිරිල්ලී

සැහැල්ලු ගුවන් යානයකින් ලෝකය වටා සංචාරය කරමින් සාරා රදර්ෆඩ් නම් 19 හැවිරිදි ගුවන් නියමුවරියක් නව ගිනස් වාර්තාවක් බිහි කළ පුවතක් බෙල්ජියමෙන් අසන්නට ලැබුණා.

Related Articles