කොළඹ හැඩ කරන වරාය නගරය

කොළඹ වරාය නගරයේ මැරීනා කලාපයේ කොටසක් මහජනතාව සඳහා පසුගිය දිනක විවෘත වුණා. එනිසා කොළඹ වරාය නගරය පිළිබඳ ව මෙම කෙටි වීඩියෝව ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අප තීරණය කළා.

Related Articles