ඩෙකොපොන්: මිලෙන් අධික ම දොඩම්

1972 වසරේ ජපානයේ නාගසාකි නගරයේ පලතුරු පර්යේෂණ ආයතනයක දී නිර්මාණය කළ දොඩම් ප්‍රභේදයක් අද වන විට ලෝකයේ මිලෙන් අධික ම දොඩම් වර්ගය බවට පත්ව තිබෙනවා.

Related Articles