ගබ්සාවේ ඔබ නොදුටු පැත්ත

ගබ්සා කිරීමට නීති රාමුව තුළින් ඉඩක් නොලැබෙන නිසා ආර්ථික, සමාජයීය, මෙන්ම මානසික වශයෙනුත් කාන්තාව අගතියට පත් වෙනවා. කාන්තාවකට ඔවුන්ගේ ශරීරය පිළිබඳව ඇති අයිතිය අභියෝගයට ලක් කරන වත්මන් සමාජ සම්මතයන් ගැන ඔබේ අදහස කුමක්ද?

Related Articles