අවුල තියෙන්නේ තෙල්වල ද? වාහනේ ටැංකියෙ ද?

වාහනයේ දෝෂයක් ඇති වූ විට බොහෝ දෙනා චෝදනා කරන්නේ මෙරටට ආනයනය කරන ඉන්ධනවල තත්ත්වය බාල නිසා එය හට ගත් බව යි. ඒත් අවුල තියෙන්නේ තෙල්වල ද? වාහනේ ටැංකියෙ ද? යන්න මෙවර Hand Break සමඟ විමසා බලමු.

Related Articles