අපේ ජීවිතේ අපට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් ගැන හිතලා හිත රිදවාගන්නවාට වඩා, පාලනේ කරන්න පුළුවන් දේ ගැන අවධානය යොදන්න හුරු වුණොත්?

Related Articles