තුන්කල් සිත්ගත් රෙගේ සින්දු 10ක්

රෙගේ සංගීතය, බොබ් මාලි වෙත බැඳුණු ආදරයත් සමඟම ශ්‍රී ලංකාවේ බෙහෙවින් ප්‍රචලිත වෙමින් පවතින ගීත කලාවක්. මෙතෙක් කාලයක් ලාංකේය අපේ හද බැඳි ගීත 10ක මතකයන් අවදි කරමු ද?

Related Articles