එක්සත් රාජධානිය​, බ්‍රිතාන්‍යය​, එංගලන්තය

එක්සත් රාජධානිය​, මහා බ්‍රිතාන්‍යය​, එංගලන්තය​… මේ සේරම එකක් කියලා හිතුවට එකක් නෙවෙයි. එතකොට මොකක්ද මේ වෙනස​?

Related Articles