වෙනෙසුවේලා අර්බුදය – කවුද ජනපති

මේ දිනවල වෙනෙසුවේලාවේ දේශපාලන අර්බුදය උග්‍ර වී තිබෙන්නේ විපක්ෂය විසින් විකල්ප ජනාධිපතිවරයකු ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සමග යි. දැන් එතකොට කවුද ජනාධිපති?

Related Articles