සිකුරු ග්‍රහයා ගැන තොරතුරු බිඳක්

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තුළ වන සෑම ග්‍රහයෙකුම වාමාවර්ථව සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වන විට සිකුරු ග්‍රහයා පමණක් දක්ෂිණාවර්ථව පරිභ්‍රමණය වන බව ඔබ අසා තිබෙනවා ද?

Related Articles