ජීවිතයට පාඩම් කියාදෙන අටපට්ටම් කූඩුව

වෙසක් උත්සවය සැමරීමේ දී නිර්මාණය වන වෙසක් කූඩු වර්ග අතුරින් අටපට්ටම් කූඩුවලට ප්‍රමුඛස්ථානයක් හිමිවනවා. එසේ නම් අටපට්ටම් කූඩුවෙන් කියවෙන දේවල් පිළිබඳව මේ.

Related Articles