අප ඔබ සමග යි.

මේක කාටත් ටිකක් කරදර කාලයක්. Roar අපි ඔබ වෙනුවෙන් දිගටම වැඩ කරන්නේ හැමතැනම පැතිරෙන අසත්‍ය පුවත් අතරින්, ඔබට සත්‍ය තොරතුරු ලබාදීම අපේ වගකීම බව හිතන නිසා යි. ඒ සියල්ල අතරේ, අපට ඔබට කියන්න යමක් තිබෙනවා.

Related Articles