ඩොලර් ට්‍රිලියන 100 කට පාන් රාත්තල අලෙවි වූ සිම්බාබ්වේ

ඩොලර් ට්‍රිලියන 100 ක නෝට්ටුවකින් පාන් රාත්තලක්වත් මිලදී ගන්න බැරි තරමට සිම්බාබ්වේ රටේ මුදල් අවප්‍රමාණය වූ ආකාරයයි මේ.

Related Articles