ඔබ ගැන ඔබේ ෆෝන් එක කොච්චර දේ දන්නවාද?

හැම වටිනා දත්තයක් ම අඩංගු පරිගණකය, දුරකථනය ඇතුළු උපාංග භෞතික ව කෙතරම් රැක ගත්තත් එහි මෘදුකාංග මට්ටමේ සිටින සොර සතුරන් එහි ඇති සියලු සංවේදී දත්ත පැහැර ගෙන යා හැකි යි. මේ වෙනුවෙන් අපිට කළ හැකි දෑ මොනවාද?

Related Articles