දිගු කාලීන කොවිඩ් යනු කුමක් ද? එය ජය ගත හැක්කේ කෙසේද?

තෙහෙට්ටුව, සිරුරේ ‍වේදනාව, අවධානය තබා ගැනීමේ අපහසුතාව ඇති කරවන දිගු කාලීන කොවිඩ් සමඟ දිවි ගෙවීම පහසු දෙයක් නොවේ. පර්යේෂණවලට පින් සිදු වන්නට, දැන් එයට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය සොයා ගෙන තිබේ. මේ, ඒ වෙනුවෙන් ගත හැකි ප්‍රධාන පියවර කිහිපයක්.

Related Articles