ජනතා නමින් ගන්නා විදෙස් ණය පාලකයා ම ගෙවිය යුතු නීති මූලධර්මය: Odious Debt

රටේ පාලකයා හෝ රෙජීමයක් ජනතාවගේ නමින් විදෙස් ණය ගෙන, එය පුද්ගලික සුඛවිහරණයට භාවිතා කළ විට එම ණය ජනතාව මත ‍පටවන්න‍ේ නැතිව, පාලකයා විසින්ම ගෙවිය යුතු Odious debt ගැන ඔබ දන්නවා ද?
එවන් පාලකයන් ගැන උදාහරණ කමෙන්ට් කරන්න.

Related Articles