ලංකාවට ආවේනික සටන් කලාවක් වෙන අංගම්පොර ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝව බලන්න.