ලාංකිකයන් මුදල් ඉතිරි නොකරන්නේ ඇයි?

ඉන්දියාවේ වාර්ෂික ඒක පුද්ගල ආදායමටත් වඩා ලංකාවේ එම අගය බොහොම වැඩියි. ඒත් අපේ ඉතිරිකිරීමේ අනුපාතය බොහොම අඩුයි. ඇයි මේ අපි ඉතිරි කරන්නේ නැත්තේ?

Related Articles