ලොව හොඳ ම විද්‍යාඥයන් අතරට තේරුණු ශ්‍රී ලාංකීය විද්‍යාඥවරියෝ

ලොව ඉහළත ම මට්ටමේ විද්‍යාඥයන් 2% අතරට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥවරියන්ති දෙනකුගේ නම් ඇතුළත් වී තිබෙනවා.

Related Articles