ලෝක ළමා දිනයේ කතාව

ලෝක ළමා දින සැමරුම ලොව පුරා රටවල් විවිධ දිනවලට යොදා ගෙන ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක ළමා දිනය සමරන්නේ ඔක්තෝම්බර් 01 වැනිදා යි. ලොව පුරාම ලෝක ළමා දිනය ප්‍රථම වරට එක්ව සැමරුවේ 1955 ඔක්තෝම්බර් මස 01 වැනිදා යි.

Related Articles