ලොව භයානකම චීස් වර්ගය: කසු මර්සු

චීස් වර්ගයක මැසි කීටයන් බෝ වූ විට අපි සලකන්නේ එය නරක් වූ ලෙසයි. ඉතාලියානු ‘කසු මර්සු’ නම් චීස් වර්ගයට නම් එම කියමන අදාල වන්නේ නැහැ.

Related Articles