ලොව උසම මිනිසා

රොබට් පර්ෂිං වොඩ්ලෝ සැලකෙන්නේ ලොව එදා මෙදා තුර ජීවත් වූ උසම මිනිසා ලෙස යි. මිය යන විටත් ඔහු වැඩෙමින් සිටියා.

Related Articles