යෂුෂි අකාෂි ශ්‍රී ලංකා රත්න සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශිකයෙකුට හිමිවෙන ඉහළම සම්මානය වන ශ්‍රී ලංකා රත්න සම්මානය දිනා ගැනීමට ජපන් නියෝජිත යෂුෂි ආකාශි පසුගිය දා සමත් වෙනවා.

Related Articles