ගබඩා සංකීර්ණයක සිටින සේවකයන් වෙනුවෙන් ම තැනූ “Moveflex”

කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා විවිධ නිර්මාණ ලෝකයේ බිහි වෙනවා. “Moveflex” ලෙස හඳුන්වන “Conveyor පද්ධතියත්” එවැන්නක්.

Related Articles