එට්නා ගිනි කන්ද පුපුරයි

යුරෝපයේ විශාලතම සක්‍රීය ගිනි කන්ද වන එට්නා මසක් ඇතුළත දෙවන වරටත් පුපුරා ගොස් තිබෙනවා.

Related Articles