ලොව ගැඹුරුම විල: බයිකල්

ලොව ගැඹුරුම විල ලෙසින් සලකනු ලබන බයිකල් විලේ ගැඹුර වැඩිවන්නේ විල් පත්ලේ භූ තල තවමත් ඈත්වෙමින් පවතින නිසා බව භූ විද්‍යාඥයන් අනුමාන කරනවා.

Related Articles