නටන ජලය සැනෙකින් මිදෙන ඔයිමියාකොන් නගරය

නටන ජලය අහසට වීසි කළ විට අයිස් වී වැටෙන තරම් සීතල පෙදෙසක ජීවත් වෙන්න සුදුසු යි කියලා ඔබ නිකමටවත් හිතනවා ද?

Related Articles