ශ්‍රී ලංකාවේ ඇල්සයිමර් රෝගය

ලොව සුලබම, මතකය හානි වීමේ රෝගයක් වන ඇල්සයිමර් රෝගයට ශ්‍රී ලංකාවේ කෙරෙන දෑ ගැන ඔබ දන්නවා ද ?

Related Articles