ආයුර්වේද සිගරට්වල ගුණ අගුණ

ආයුර්වේදීය සංඝටක අඩංගු සිගරට් නිශ්පාදනයක් ගැන මෑතක දී දැඩි කතාබහකට ලක්වුණා. මේ, ඒවායේ ගුණ අගුණ ගැන සොයා බැලීමට වේලාව යි.

Related Articles