ජපානයේ මාරාන්තික කෑම වේල

‘ෆුගු’ ජපානයේ බොහෝ දෙනා ප්‍රිය කරන ආහාරයක්. කෙසේ නමුත් මේවා පිළියෙල කිරීමේ දී සිදුවන සුළු වරදකින් පවා ඒවා ආහාරයට ගන්නන්ට මරණය පවා උරුමවන්නට පුළුවන්!

Related Articles