සත්ත්ව හිංසනය නවතන්න හොලෝග්‍රෑම් සර්කස්

සත්ත්ව හිංසනය නවතන්න පණැති සතුන් වෙනුවට හොලෝග්‍රෑම් සතුන් යොදා ගෙන සංදර්ශන පවත්වන ජර්මනියේ රොන්කාලි සර්කස් කණ්ඩායම පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles