ආහාර වේලේ සුළු වෙනසකින් අවුරුදු 10 කින් ආයුෂ ඉහළට

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන් මැදි වයසේ වැඩිහිටියන්ගේ ආයු කාලය අවුරුදු 6 සිට 7 දක්වාත්, තරුණ වැඩිහිටියන්ගේ ආයු කාලය අවුරුදු 10 ක් දක්වාත් වැඩි විය හැකි බව පැවසෙනවා.

Related Articles