උතුරු අප්‍රිකාව පෝෂණය කරන මහා ගංගාව: නයිල්

උගන්ඩාවේ වික්ටෝරියා විලෙන් ආරම්භ වන සුදු නයිල් සහ ඉතියෝපියාවේ ටානා විලෙන් ආරම්භ වන නිල් නයිල් යන ගංගාවන් එකතු වී නයිල් ගඟ නිර්මාණය වනවා.

Related Articles