අපට හිසරදය ඇතිවෙන්නේ ඇයි?

හිසරදය හැදුණාම කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි තරම් අපහසුතාවක් දැනෙනවා. හරියටම කිව්වොත්, හිසරදයත් “මහ හිසරදයක්!” මේකට විද්‍යාත්මක හේතු මොනවා වෙන්න පුළුවන් ද? අපි සොයා බලමු.

Related Articles