සමාජ රෝගවලට වර්ණ වෙනස් කරන කොන්ඩම්

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග අහිමුව වර්ණ වෙනස්වන කොන්ඩම් නිපැයීම සඳහා අදහසක් යෝජනා වී තිබෙනවා. මෙය ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ගැටවරයින් දෙදෙනෙකුයි.

Related Articles