අමතක නොවන නත්තල් ගීත හතරක මතක

නත්තලේ සීතල සමඟ ම අපට මේ අසරිමත් කාලය මතක් කරන තවත් අංගයක් තමයි නත්තල් ගීත. විද්‍යුත් මාධ්‍යවලින් නිතර ඇසෙන නත්තල් ගී අප සිත් තුළ අමුතු ම චමත්කාරයක් ඇති කරවනවා. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ජනප්‍රිය සිංහල නත්තල් ගී කිහිපයක සුලමුල සොයා බැලීමටයි මේ උත්සාහය.

Related Articles