විටමින් B ගැන කෙටියෙන්

කවුපි, සෝයා, පරිප්පු වැනි රනිල භෝග, පීකුදු, ගව මාංශ, මාළු, කිරි, බිත්තර, සහ නිවිති වැනි කොළ වර්ගවලින් යහමින් ලබාගත හැකි විටමින් B සිරුරට මඳි වුණොත්, මෙන්න මේ මේ රෝග ලක්ෂණ ඇතිවෙන්න පුළුවන්.

Related Articles