බෝ නොවන රෝග සහ ජීවිතය: දියවැඩියාව

දියවැඩියාව යනු අපේ සාමාන්‍ය, සතුටුදායී ජීවිතයේ අවසානය ද?

මරණීය අත්දැකීමක් සමඟ දියවැඩියාවෙන් අත් වූ නොසිතූ විරූ අභියෝග මධ්‍යයේ තමන්ගේ ජීවිතය නැවතත් හරි මඟට ගත් සඳුන් විශ්වජිත්ගේ සුරුවිරු කතාවයි මේ.

Related Articles