එක ම දේ නිතර කරන OCD ඔබටත් තිබෙනවාද?

නිතර පිරිසුදු කිරීම, ලයිට් ස්විචය තුන් වරක් On-Off කළොත් හෙට දවස සාර්ථක වේ යැයි දැනීම වැනි වෙනස් පුරුදු ඔබට තිබෙනවා නම් එය #OCDවල ලක්ෂණයක් විය හැකියි.

Related Articles