නවසීලන්තය දුමට වැට බඳින්නේ මෙහෙමයි

දුම්පානය ක්‍රමයෙන් නතර කිරීමට තැත් කරන නවසීලන්තය, ඊළඟ පරම්පරාවට දුම්කොළ විකිණීම තහනම් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

Related Articles