මානසික ආතතිය ඇති කරන සමාජ ආර්ථික අර්බුද

දිගින් දිගට ම පවත්නා ඉන්ධන පෝලිම් සහ ජීවන වියදමේ ඉහළ යෑම ආදී අර්බුද, සාමාජීය මට්ටමෙන් මානසික ගැටලු ඇති කිරීමට හේතු වෙනවා. ඒ කෙසේදැයි මේ වීඩියෝවෙන් දැන ගනිමු.

Related Articles