අනුරපුර අභයගිරි ස්තූපයේ අසිරිය

වට්ඨගාමිණී අභය හෙවත් වළගම්බා රජුගේ පාලන සමයේ ඉදිවුණු අභයගිරි ස්තූපය පිළිබඳව තොරතුරු බිඳකි මේ.

Related Articles