හිට්ලර්ගේ යුධ මූලස්ථාන​

දෙවන ලෝක යුධ සමයේදී ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් මූලස්ථාන කිහිපයක සිට යුද්ධය මෙහෙයවූවා. එම මූලස්ථානවලින් ප්‍රධානම කිහිපයක් ගැනයි අපි ඔබට අද විස්තර කරන්නේ.

Related Articles