අගමැති බණ්ඩාරනායක ඝාතනය වී වසර 60යි

ලංකාවේ සිව්වන අගමැති එස්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩී බණ්ඩාරනායක ඝාතනය වී පසුගිය 26 දාට වසර 60ක් සපිරුනා. මේ සටහන ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles